Zajistíme vaší obci dotaci na osvětlení či radar v roce 2017

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Investice.

Tento článek je mířený spíše pro vedení obce nebo menšího města, každopádně přečíst si ho může i široká veřejnost, která se alespoň zdokonalí ve znalostech varování obyvatel. Co to vlastně je ten varovný protipovodňový systém? Nic složitého, systém totiž monitoruje pomocí různých  prvků aktuální situaci a na základě výsledků měření umí informovat vedení obce a obyvatele.

 

Systém protipovodňového varování obsahuje místní informační systém, který je propojený na jednotný systém vyrozumění a varování (JSVV) generálního ředitelství HZS ČR a digitální povodňový plán. Pomocí speciálních softwarových aplikací lze tedy ovládat celý varovný protipovodňový systém a všechny jeho prvky. Mezi tyto prvky patří lokální varovný systém složený z monitorovacích modulů - srážkoměrů a hladinoměrných čidel, dále místní informační systém a taktéž digitální povodňový plán.

 

Systém protipovodňového varování:

 • lokální varovný systém
 • monitorovací moduly
 • srážkoměry a hladinoměrná čidla,
 • místní informační systém,
 • digitální povodňový plán.

 

Celý varovný systém je ovšem velmi nákladný a většina menších obcí si jej z rozpočtu nemohou dovolit. I pro tyto obce existuje ovšem řešení, které je časově omezeno. Právě totiž běží dotační program z balíku dotací pro obce 2017, který se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva, konkrétně budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány.


 

Dotační program "Dotace pro obce 2017"

Jak bylo již výše zmíněno, dotační program se vztahuje na zvýšení bezpečnosti obyvatel menších obcí před povodněmi a přírodními mimořádnými událostmi. Je však třeba neztrácet čas, protože příjme žádostí je časově omezen od 18. dubna 2017 do 30. června 2017.

 

Kdo všechno může o dotaci požádat?


 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace

 

Podporované aktivity:


Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni,

tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

 

Max výše podpory:


 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • V případě budování varovných systémů bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).

 

Specifika a omezení:


 1. Nezpůsobilými výdaji jsou výdaje na rekonstrukci lokálních varovných systémů.
 2. V rámci projektu musí dojít ke zpracování/ aktualizaci/rozšíření digitálního povodňového plánu.
 3. U akcí stavebního charakteru doložení projektové dokumentace.
 4. Doložení Stanoviska Ředitelství hasičského záchranného sboru příslušného kraje – u akcí zaměřených na budování a modernizace varovných systémů.
 5. Obec musí doložit, že je obcí ohroženou povodněmi.
 6. V případě pořízení varovného systému musí být napojen na Jednotný systém varování a informování (JSVI).
 7. Doplnění databází Editoru dat digitálního povodňového plánu ČR.

 

Veřejné osvětlení


Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Jedná se o veřejně prospěšnou službou. V Česku je zařízení veřejného osvětlení podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací. Proto je zpravidla vlastní obec (v případě místních komunikací nebo průjezdních úseků silnic) nebo jiný vlastník komunikace. Mimo pozemní komunikace, například v uzavřených areálech, v budovách nebo na železničních stanicích, zřizuje a vlastní osvětlení obvykle vlastník nebo provozovatel pozemku nebo objektu, totéž se zpravidla týká i veřejně přístupných účelových komunikací, zejména pokud je nevlastní obec.

 


Sortiment společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. je velmi široký, nabízí například tyto modely veřejného osvětlení:

 • Malaga
 • AluRoad
 • Selenium
 • Iridium
 • Urbana
 • CitySoul
 • CitySpirit
 • Metronomis

 

Pokud stále váháte, je možnost využít dotace na osvětlení!

 

Radary, radar na měření rychlosti

 

Trápí Vás ve Vaší obci rychle jedoucí vozy? Chcete zvýšit bezpečnost například u mateřských nebo základních škol? Není nic lepšího, než pořízení radaru pro orientační zobrazování rychlosti. Pokud Vás trápí finance, lze tento prvek sehnat i před dotační systém!

Informační panely pro měření vozidel slouží k zobrazování rychlosti projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. Podávají řidiči vozidla, které se k panelu blíží informaci o jeho rychlosti a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti.


Reakce řidiče je ve velké většině způsobená vědomím jakou rychlostí by se měl na daném úseku pohybovat. Poté co uvidí svojí skutečnou rychlost, většinou zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda není měřen s pořízením záznamu. Zejména při použití makety kamery. Radar působí především psychologicky a ovlivňuje dodržování a snižování rychlosti.

 

 

 

 

Kontakt na společnost Bártek rozhlas, s.r.o.

Bártek rozhlasy, s.r.o.

 

Vyšehradská 1349/2

 

Nové Město

128 00 Praha 2